REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MAKALU

§ 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD). 

5. Punkty handlowe Sprzedawcy, zwane dalej: Sklepy stacjonarne – punkty znajdujące się pod adresami wskazanymi na stronie www.makalu.com.pl w zakładce „Salony”;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MAKALU;

7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://makalu.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca – Makalu Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź, NIP: 7252240457, REGON: 368796850, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703897, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

9. Towar (Towary) – produkty oferowane  i sprzedawane w Sklepie Internetowym;

10. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 21 luty 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 3 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

13. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób ze Sklepu, w tym poprzez odwiedzanie ogólnodostępnej strony Sklepu;

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów na odległość między Sprzedawcą, a Klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez witrynę – Sklep internetowy Makalu - działającą pod adresem: www.makalu.com.pl, zwaną dalej Sklepem internetowym. Sprzedawca oświadcza, iż jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą podlegająca wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie przez Sprzedawcę obowiązku, o którym mowa
w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

4) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

5) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

6) zasady reklamacji;

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

• dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu oraz aktualną przeglądarką internetową.

• posiadanie adresu e-mail.

7. Przy użyciu Sklepu świadczone są następujące usługi drogą elektroniczną:

• przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie;

• wyszukiwanie Towarów dostępnych w Sklepie;

• założenie konta - rejestracja;

• logowanie do założonego już konta;

• możliwość zakupu Towarów dostępnych w Sklepie;

• możliwość złożenia zapytania przez formularz kontaktowy;

• możliwość zapisania się do newsletteru; 

• możliwość zapisania się do powiadomienia o dostępności Towaru;

8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

9. Zakazane jest dostarczanie za pomocą Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

10. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i nieużywane.

12. Sprzedawca w każdym przypadku obniżenia ceny rzeczy zobowiązany jest umieścić informację o cenie najniższej danej rzeczy, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W sytuacji, gdy dana rzecz jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca umieści na karcie danej rzeczy również informację o najniższej cenie danej rzeczy, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania danej rzeczy do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.

13. Sprzedawca oświadcza, że wynik wyszukiwania rzeczy, uzyskany przy wykorzystaniu wyszukiwarki znajdującej się na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy działa na zasadzie trafności, co oznacza, że w wyniku wyszukiwania pojawiają się rzeczy, których odpowiednio nazwa lub opis zawierają słowo lub słowa, które osoba korzystająca z wyszukiwarki wpisała
w wyszukiwarkę Sklepu lub rzeczy, których nazwa lub opis są najbardziej trafne w odniesieniu słowa lub słów wpisanej przez osobę korzystającą z wyszukiwarki.

§ 3.

Rejestracja i warunki dokonywania Zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

1) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

2) nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów
z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

1) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

2) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta. 

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie
z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia zgodnie
z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

§ 4.

Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.makalu.com.pl dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

3. Wybór zamawianego przez Klienta Towaru dokonywany jest poprzez dodanie Towaru do koszyka.

4. Informacja o dostępności Towaru znajduje się na karcie Towaru po wyborze wariantu produktu. Istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność Towaru w innych magazynach sieci Makalu lub zapisu do powiadomienia o dostępności. Po zapisaniu się do powiadomienia o dostępności Klient otrzyma wiadomość mailową na adres podany w powiadomieniu
o dostępności informujący o pojawieniu się Towaru ponownie w sprzedaży.

5. Podstawą realizacji Zamówienia jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam
z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 1) przedmiotu Zamówienia, 2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 3) wybranej metody płatności, 4) wybranego sposobu dostawy, 5) czasu dostawy,

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, Polityki Prywatności i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia Zamówienia nr (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Realizacja Zamówienia następuje po wysłaniu do Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nr (....) do realizacji”. W przypadku płatności przelewem bankowym przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku Sprzedawcy.

12. O ewentualnym anulowaniu Zamówienia przed jego wysyłką należy poinformować Sklep telefonicznie lub drogą mailową przed wysłaniem Zamówienia.

13. W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie Sklepu z rzeczywistym stanem magazynowym, Sklep ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta poprzez wiadomość mailową, który w takiej sytuacji ma prawo do zmiany lub odstąpienia od Umowy.

14. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie zwrócona przez Sklep niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej w pkt 10, tj. z chwilą skutecznego złożenia zamówienia.

16. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

19. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych obwieszczonych komunikatem zamieszczonym na stronie Sklepu.

20. Zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godzinie 14.00, w soboty, niedziele
i Święta będą realizowane w ciągu następnych dwóch dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 11.

21. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W szczególnych przypadkach tj. w szczególności w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja Zamówienia może zostać wydłużona. Przewidywane terminy dostawy należy liczyć od momentu nadania przesyłki. Status Zamówienia można śledzić na bieżąco na koncie Klienta (jeśli jest założone) - wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową.

22. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 513-038-344 oraz adresem e-mail: [email protected].

23. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją zapłaty przelew tradycyjny lub szybki przelew i braku zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia Zamówienie zostanie uznane za nieaktualne i będzie automatycznie anulowane.

24. W Sklepie honorowana jest Karta Stałego Klienta będąca częścią Programu Lojalnościowego Makalu. Skorzystanie z niej możliwe jest po wpisaniu w Formularzu Zamówienia w polu Numer Karty Stałego Klientka numeru Karty w trakcie składania Zamówienia. Wartość zakupów zostanie dodana do konta Klienta.

25. Akcje promocyjne realizowane w Sklepach stacjonarnych nie są automatycznie respektowane w Sklepie. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w Sklepie zamieszczane są na stronie Sklepu.

§ 5.

Zasady płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy podany jest
w podsumowaniu Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

4. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

• za Pobraniem - gotówkę pobiera kurier w momencie odbioru przesyłki,

• płatność z góry Szybkim przelewem PayU,

• płatność przy użyciu BLIK

• płatność z góry Przelewem tradycyjnym na konto wskazane w Potwierdzeniu Złożenia Zamówienia, tj. mBank S.A. 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 74 Numer konta: 61 1140 1108 0000 2321 2800 1002 IBAN: PL 61 1140 1108 0000 2321 2800 1002 SWIFT: BREXPLPW

4. Klient dokonuje wyboru jednego ze sposobów Płatności w formularzu Zamówienia, wypełniając odpowiednie pola formularza.

5. Rozliczenia transakcji Szybkimi przelewami prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU www.payu.pl

6. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia Towaru.

§ 6.

Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Miejscem wykonania Umowy jest miejsce dostawy przesyłki z Towarem – adres dostawy wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia bądź wybrany przy składaniu Zamówienia Paczkomat.

3. Zamówione Towary dostarczane są przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przy wypełnianiu formularzu Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane
w momencie składania Zamówienia.

4. Koszt dostawy ponosi Klient, przy czym koszt dostawy Zamówień może być objęty dostawą darmową po osiągnięciu wskazanego przez Sprzedawcę progu cenowego. Informacje o darmowych dostawach Sprzedawca zamieszcza na swojej stronie internetowej: https://makalu.com.pl/.

5. Istnieje możliwość odbioru osobistego Zamówień w Sklepach stacjonarnych.
W formularzu Zamówienia należy wybrać odpowiedni sposób dostawy oraz Sklep stacjonarny z dostępnej listy. Odbiór osobisty Zamówień w Sklepach stacjonarnych jest darmowy. Zamówienia z odbiorem osobistym wysyłane są do 5 dni roboczych. Termin wysyłki zostanie wskazany w trakcie składania Zamówienia oraz w wiadomości mailowej „Potwierdzenie złożenia Zamówienia”.

6. Odbiór osobisty Zamówień w Sklepach stacjonarnych możliwy jest wyłącznie po opłaceniu Zamówienia z góry Przelewem tradycyjnym lub Szybkim przelewem. Nie można opłacić Zamówienia w Sklepach stacjonarnych.

7. Zamówienia z odbiorem osobistym w Sklepach stacjonarnych należy odebrać osobiście
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości mailowej zatytułowanej „Aktualizacja zamówienia Nr (…)” z informacją o czasie wysyłki i dostawy Zamówienia.

8. Do czasu realizacji i dostawy Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad. 

10. Po wysłaniu przez Sklep przesyłki z Towarem, Klient otrzymuje dwie wiadomości z firmy kurierskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms:

• w dniu wysyłki - potwierdzenie wysłania przesyłki z podanym numerem listu przewozowego potrzebnym do śledzenia przesyłki,

• w dniu dostawy - potwierdzenie dostawy przesyłki (e-mail Predict i sms Predict), z planowaną datą i godzinami dostawy przesyłki oraz możliwością ich zmiany.

11. Przesyłki dostarczane są średnio w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki.

12. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej określa regulamin firmy kurierskiej – regulamin firmy kurierskiej Inpost, dostępny jest na stronie www.inpost.pl

13. Każda przesyłka wysyłana przez Sklep do Klienta jest odpowiednio zapakowana
i zabezpieczona foliopakiem.

14. Dostawę przesyłki uznaje się za zrealizowaną w momencie podpisania jej odbioru pod ustalonym adresem dostawy w formularzu Zamówienia bądź jej odbioru w Paczkomacie.

15. Ponowna wysyłka Zamówienia, które nie zostało odebrane przez Klienta wiąże się z naliczeniem kosztów dostawy zgodnych z aktualnym cennikiem dostępnym na https://makalu.com.pl/dostawa

§ 7.

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie
w posiadanie zakupionego Towaru. Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:

a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b) umowy, która obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

c) umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularzy odstąpienia od umowy dostępnych na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot i Wymiana” lub zgłosić zwrot poprzez swoje konto w Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe i wymagane dla skutecznego odstąpienia od Umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Towar wraz z formularzem (jeśli został wypełniony przez Klienta) odstąpienia od Umowy należy wysłać na adres: Sklep internetowy Makalu Kilińskiego 169, 90-353 Łódź Tel. 513-038-344 [email protected]

7. Sklep nie dopuszcza wysyłania przesyłek za pobraniem i na koszt Sklepu chyba, że wcześniej były takie ustalenia.

8. Sklep prosi o nieodsyłanie zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie stacjonarnym Makalu.

9. Towar zwracany winien być w takim stanie, w jakim został otrzymany tj. bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

10. Niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem Sklep dokona sprawdzenia Towaru i jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania, w wyżej wymienionym terminie dokona zwrotu zapłaty za Towar w sposób wskazany przez Klienta np. w formularzu odstąpienia od Umowy (jeśli został wypełniony).

11. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Towaru.

12. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Klienta pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

14. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany przez Sklep, zostanie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres np. adres wskazany w formularzu odstąpienia od Umowy (jeśli został wypełniony).

15. O decyzji Sklepu, Klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta np. formularz odstąpienia od Umowy (jeśli został wypełniony).

16. Sklep dopuszcza możliwość zwrotu w Sklepach stacjonarnych. Zapakowaną przesyłkę ze zwrotem i formularzem zwrotu (jeśli został wypełniony) można zostawić w wybranym Sklepie stacjonarnym, który odeśle zwrot do Sklepu w ciągu 3 dni roboczych. Czas realizacji zwrotu złożonego w Sklepie stacjonarnym to 14 dni od dnia złożenia zwrotu w Sklepie stacjonarnym. Klient otrzyma formularz potwierdzenia przyjęcia zwrotu przez Sklep Stacjonarny.

17. Zamiar dokonania zwrotu Klient może zgłosić poprzez konto w Sklepie jeśli zostało założone wypełniając odpowiednie pola formularzy.

18. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jeżeli nie skorzysta z darmowych możliwości zwrotu, które proponuje Sprzedawca,
tj. darmowego zwrotu w Sklepie stacjonarnym, darmowego zwrotu w Paczkomacie, darmowego zwrotu kurierem (dotyczy tylko zamówień otrzymanych za pośrednictwem kuriera).

19. Szczegółowe procedury zwrotów są opisane na stronie internetowej Sprzedawcy: https://makalu.com.pl/ w zakładce „Zwroty”.

20. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

21. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zastosowanie mają postanowienia ustawy o prawach konsumenta. Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)w dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2. Rzecz jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, powiadomił Sprzedawcy najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto, aby rzecz została uznana za zgodną z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się rzeczy tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla rzeczy tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter rzeczy oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcy, jego poprzedników prawnych lub osoby działające
w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy.

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności rzeczy z umową w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha rzeczy odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w Regulaminie oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy rzeczy.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności rzeczy z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia. 

6. Jeżeli rzecz jest niezgodna z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności rzeczy z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową.

8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności danej sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności rzeczy z umową, wartość rzeczy zgodnej z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorca
na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia rzeczy
do zgodności z umową.

9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę rzeczy oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. 

10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta doręcza Sprzedawcy rzecz podlegająca naprawie lub wymianie na adres reklamacyjny.

11. Jeżeli rzecz jest niezgodna z umową Konsument lub Klient na prawach konsumenta z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia rzecz do zgodności z umową na zasadach ustalonych powyżej;

2) Sprzedawca nie doprowadził rzecz do zgodności z umową, na zasadach określonych powyżej

3) brak zgodności rzeczy z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić rzecz do zgodności z umową

4) brak zgodności rzecz z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on rzeczy do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy niezgodnej z umową pozostaje do wartości rzeczy zgodnej z umową.

13. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności rzeczy z umową jest nieistotny. Na Sprzedawcy spoczywa ciężar wykazania, iż wada nie jest istotna.

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych rzeczy dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych rzeczy.

16. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy.

17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient na prawach Konsumenta. 

§ 9.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres e-mail [email protected]

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 10.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie uregulowane zostały w Polityce prywatności oraz polityce Cookies dostępnymi pod https://makalu.com.pl/polityka-prywatnosci

§ 11.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcy Umowy zawartej z tym Klientem, ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta kwoty ceny oraz zapłaconych przez Klienta kosztów za dostarczanie rzeczy. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.

4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Treści, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu stanowią własność firmy Makalu. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania bez zgody właściciela.

§ 12.

Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą

b) za pośrednictwem e-mail: [email protected]

c) telefonicznie: 513-038-344

§ 13.

Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

1) zmiany w prawie;

2) przyczyny organizacyjne, w szczególności:

a) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

b)  zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,

c)  zmiany w zakresie sposobów płatności,

d)  zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,

e)  inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie Internetowej Sklepu.

3. Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

4. Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2023 roku.