Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu prawidłowego świadczenia usług. Jeśli nie wyrażasz zgody zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.Rozumiem

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MAKALU

§ 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD). Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumentów przewidziane w niniejszym Regulaminie stosuje się do Umów zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

5. Punkty handlowe Sprzedawcy, zwane dalej: Sklepy stacjonarne – punkty znajdujące się pod adresami wskazanymi na stronie www.makalu.com.pl w zakładce „Salony”. :

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MAKALU;

7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://makalu.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca – Makalu Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź, NIP: 725 22 40 457, REGON: 368796850;

9. Towar (Towary) – produkty oferowane w Sklepie Internetowym;

10. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;

11. Umowa świadczenia usług – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego;

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

14. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób ze Sklepu, w tym odwiedzając ogólnodostępne strony Sklepu;

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów na odległość między Sprzedawcą, a Klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez witrynę – Sklep internetowy Makalu - działającą pod adresem: www.makalu.com.pl, zwaną dalej Sklepem internetowym.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie przez Sprzedawcę obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

3) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

4) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

5) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

6) zasady reklamacji;

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

• dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

• posiadanie adresu e-mail

7. W oparciu o Sklep świadczone są następujące usługi drogą elektroniczną:

• przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie;

• wyszukiwanie Towarów dostępnych w Sklepie;

• założenie konta - rejestracja;

• logowanie do założonego już konta;

• możliwość zakupu Towarów dostępnych w Sklepie;

• możliwość złożenia zapytania przez formularz kontaktowy;

9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

11. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.

§ 3.

Rejestracja i warunki dokonywania Zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

1) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

2) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

1) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

2) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

§ 4.

Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.makalu.com.pl dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianego przez Klienta Towaru dokonywany jest poprzez dodanie do koszyka.

4. Informacja o dostępności Towaru znajduje się na karcie Towaru po wyborze wariantu produktu. Istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność Towaru w innych magazynach sieci Makalu lub zapisu do Powiadomienia o dostępności. Po zapisaniu się do Powiadomienia o dostępności Klient otrzyma wiadomość mailową na adres podany w Powiadomieniu o dostępności informujący o pojawieniu się Towaru ponownie w sprzedaży.

5. Podstawą realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 1) przedmiotu Zamówienia, 2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 3) wybranej metody płatności, 4) wybranego sposobu dostawy, 5) czasu dostawy,

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, Polityki Prywatności i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia Nr (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Realizacja Zamówienia następuje po wysłaniu do Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nr (....) do realizacji”. W przypadku płatności przelewem bankowym przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku Sprzedawcy.

12. O ewentualnym anulowaniu Zamówienia przed jego wysyłką należy poinformować Sklep telefonicznie lub drogą mailową przed wysłaniem Zamówienia.

13. W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie Sklepu, z rzeczywistym stanem magazynowym, Sklep ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta poprzez wiadomość mailową, który ma prawo do zmiany lub odstąpienia od Umowy.

14. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie zwrócona przez Sklep niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej w pkt 10.

16. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

19. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych obwieszczonych komunikatem zamieszczonym na stronie Sklepu.

20. Zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godzinie 14.00, w soboty, niedziele i Święta będą realizowane w ciągu następnych dwóch dni roboczych.

21. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W szczególnych przypadkach tj. w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja Zamówienia może zostać wydłużona. Przewidywane terminy dostawy należy liczyć od momentu nadania przesyłki. Status Zamówienia można śledzić na bieżąco na Koncie Klienta ( jeśli jest założone ) - wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową.

22. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 513-038-344 oraz adresem e-mail: sklep@makalu.com.pl.

23. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją zapłaty Przelew tradycyjny lub Szybki przelew i braku zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia Zamówienie zostanie uznane za nieaktualne i będzie automatycznie anulowane.

24. W Sklepie honorowana jest Karta Stałego Klienta będąca częścią Programu Lojalnościowego Makalu. Skorzystanie z niej możliwe jest po wpisaniu w Formularzu Zamówienia w polu Numer Karty Stałego Klientka numeru Karty w trakcie składania Zamówienia. Wartość zakupów zostanie dodana do konta Klienta.

25. Akcje promocyjne realizowane w Sklepach stacjonarnych nie są automatycznie respektowane w Sklepie. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w Sklepie zamieszczane są na stronie Sklepu.

§ 5.

Zasady płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy podany jest w podsumowaniu Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

4. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy Płatności:

• za Pobraniem - gotówkę pobiera kurier w momencie odbioru Przesyłki,

• płatność z góry Szybkim przelewem PayU,

• płatność z góry Przelewem tradycyjnym na konto wskazane w Potwierdzeniu Złożenia Zamówienia, tj. mBank S.A. 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 74 Numer konta: 61 1140 1108 0000 2321 2800 1002 IBAN: PL 61 1140 1108 0000 2321 2800 1002 SWIFT: BREXPLPW

4. Klient dokonuje wyboru jednego ze sposobów Płatności w Formularzu Zamówienia, wypełniając odpowiednie pola Formularza.

5. Rozliczenia transakcji Szybkimi przelewami prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU www.payu.pl

6. Zobowiązania Klienta wynikających z Umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§ 6

Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Miejscem wykonania Umowy jest miejsce Dostawy Przesyłki – Adres Dostawy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia bądź wybrany przy składaniu Zamówienia Paczkomat.

3. Zamówione Towary dostarczane są Przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej = wskazanej przy wypełnianiu formularzu Zamówienia. Koszty Dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

4. Koszt Dostawy ponosi Klient, przy czym Koszt Dostawy Zamówień może być objęty dostawą darmową po osiągnięciu wskazanego przez Sprzedawcę progu cenowego. Informacje o darmowych Dostawach Sprzedawca zamieszcza na swojej stronie internetowej: https://makalu.com.pl/.

5. Istnieje możliwość Odbioru Osobistego Zamówień w Sklepach stacjonarnych. W Formularzu Zamówienia należy wybrać odpowiedni sposób dostawy oraz Sklep z dostępnej listy. Odbiór Osobisty Zamówień w Sklepach stacjonarnych jest darmowy. Zamówienia z Odbiorem Osobistym wysyłane są do 5 dni roboczych. Termin wysyłki zostanie wskazany w trakcie składania Zamówienia oraz w wiadomości mailowej „Potwierdzenie złożenia Zamówienia”.

6. Odbiór Osobisty Zamówień w sklepach stacjonarnych możliwy jest wyłącznie po opłaceniu Zamówienia z góry Przelewem tradycyjnym lub Szybkim przelewem. Nie można opłacić Zamówienia w Sklepach stacjonarnych.

7. Zamówienia z Odbiorem Osobistym w Sklepach stacjonarnych należy odebrać osobiście w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości mailowej zatytułowanej „Aktualizacja zamówienia Nr (…)” z informacją o czasie wysyłki i dostawy Zamówienia.

8. Do czasu realizacji i dostawy Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad. 10. Po wysłaniu przez Sklep Przesyłki, Klient otrzymuje dwie wiadomości z firmy kurierskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms:

• w dniu wysyłki - Potwierdzenie wysłania Przesyłki z podanym numerem listu przewozowego potrzebnym do śledzenia Przesyłki,

• w dniu dostawy - Potwierdzenie dostawy Przesyłki ( e-mail Predict i sms Predict ), z planowaną datą i godzinami dostawy Przesyłki oraz możliwością ich zmiany.

11. Przesyłki dostarczane są średnio w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki.

12. Szczegółowe zasady doręczania Przesyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej określa regulamin firmy kurierskiej – regulamin firmy kurierskiej Inpost, dostępny jest na stronie www.inpost.pl

13. Każda Przesyłka wysyłana przez Sklep do Klienta jest odpowiednio zapakowana i zabezpieczona foliopakiem.

14. Dostawę Przesyłki uznaje się za zrealizowaną w momencie podpisania jej odbioru pod ustalonym adresem dostawy w Formularzu Zamówienia bądź jej odbioru w Paczkomacie.

15. Ponowna wysyłka Zamówienia, które nie zostało odebrane przez Klienta wiąże się z naliczeniem kosztów Dostawy zgodnych z aktualnym cennikiem dostępnym na https://makalu.com.pl/dostawa

§ 7.

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego Towaru. Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Klient może skorzystać ze wzoru Formularzy odstąpienia od umowy dostępnych na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot i Wymiana: lub zgłosić zwrot poprzez swoje Konto w Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe i wymagane dla skutecznego odstąpienia od Umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. Towar wraz z Formularzem ( jeśli został wypełniony przez Klienta) odstąpienia od Umowy należy wysłać na adres: Sklep internetowy Makalu Kilińskiego 169, 90-353 Łódź Tel. 513-038-344 sklep@makalu.com.pl

7. Sklep prosi o niewysyłanie przesyłek za pobraniem i na koszt Sklepu chyba, że wcześniej były takie ustalenia.

8. Sklep prosi o nieodsyłanie zwrotu Towaru, zakupionego w Sklepie stacjonarnym Makalu.

9. Sklep prosi aby zwracany Towar był w takim stanie, w jakim został otrzymany tj. bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

10. Niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Przesyłki Sklep dokona sprawdzenia Towaru i jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania, dokona zwrotu zapłaty za Towar w sposób wskazany przez Klienta np. w Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

11. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Towaru.

12. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Klienta pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na podany adres e-Mail.

14. Towar, którego Zwrot nie zostanie uznany przez Sklep zostanie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres np. adres wskazany w Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

15. O decyzji Sklepu, Klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta np. Formularz odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

16. Istnieje możliwość Zwrotu w Sklepach stacjonarnych. Zapakowaną Przesyłkę ze Zwrotem i Formularzem Zwrotu ( jeśli został wypełniony ) można zostawić w wybranym Sklepie stacjonarnym, który odeśle Zwrot do Sklepu w ciągu 3 dni roboczych. Czas realizacji Zwrotu złożonego w Sklepie stacjonarnym to 14 dni od dnia złożenia Zwrotu w Sklepie stacjonarnym. Klient otrzyma Formularz potwierdzenia przyjęcia Zwrotu przez Sklep Stacjonarny.

17. Chęć dokonania Zwrotu Klient może zgłosić poprzez Konto w Sklepie jeśli zostało założone wypełniając odpowiednie pola formularzy.

18. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jeżeli nie skorzysta z darmowych możliwości zwrotu, które proponuje Sprzedawca, tj. darmowego zwrotu w Salonie, darmowego zwrotu w Paczkomacie, darmowego zwrotu kurierem (dotyczy tylko zamówień otrzymanych za pośrednictwem kuriera).

19. Szczegółowe procedury zwrotów są opisane na stronie internetowej Sprzedawcy: https://makalu.com.pl/ w zakładce „Zwroty”.

20. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, w tym Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadkach gdy wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zastosowanie mają postanowienia poniżej oraz postanowienia przepisów Kodeksu cywilnego dotyczące Konsumenta z tym zastrzeżeniem, że w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. Sugerowanym sposobem złożenia Reklamacji przez Klienta jest reklamacja w formie pisemnej. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia Reklamacji w innej, wybranej przez Klienta formie – taka Reklamacja również zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej lub np. drogą mailową Klient może pobrać ze strony Sklepu Formularz Reklamacji Towaru lub samodzielnie sporządzić Reklamację.

5. Po sporządzeniu Reklamacji Klient winien dostarczyć reklamowany Towar wraz z prawidłowo sporządzonym Formularzem Reklamacji ( jeśli został sporządzony) na adres: Sklep internetowy Makalu Kilińskiego 169 90-353 Łódź T tel. 513-038-344 4. Reklamację można również dostarczyć osobiście pod adres w/w adres Sklepu lub w salonach stacjonarnych Makalu. 5. Sklep nie przyjmuje do Reklamacji Towarów nabytych w Salonach stacjonarnych Makalu.

6. W ramach składania Reklamacji z tytułu rękojmi Klient może żądać: naprawienia Towaru; wymiany Towaru na wolny od wad; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

7. W przypadku żądania Klienta dotyczącego: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad lub obniżenia ceny, termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub na numer telefonu i/lub adres podany przez Klienta w trakcie składania Reklamacji lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W/w informacje mogą być wskazane Formularzu Reklamacji ( jeśli został wypełniony) lub samodzielnie sporządzonej Reklamacji ( jeśli została sporządzona).

8. Jeżeli w ramach Reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, to brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.

9. W przypadku uznania żądania naprawy lub wymiany Towaru Sklep dokona ich w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta przy uwzględnieniem m.in. charakteru wady, dostępności Towaru lub jego poszczególnych części.

10. W przypadku, w którym Reklamacja złożona jest po raz pierwszy, Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad lub wadę usunie.

11. W przypadku w/w Klient może dokonać zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową, który zaproponował Sklep (tj. zamiast wymiany zażądać naprawy lub zamiast naprawy zażądać wymiany)

12. Zamiana opisana wyżej nie będzie możliwa w sytuacji gdy, doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

13. W przypadku uznania przez Sklep Reklamacji w zakresie naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, a następnie Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

14. W przypadku uznania żądania odstąpienia od Umowy, Sklep zwróci zapłaconą cenę wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

15. W przypadku uznania obniżenia ceny, Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz zwróci kwotę o którą cena została obniżona wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

16. W przypadku żądania obniżenia ceny prosimy o wskazanie kwoty o którą cena Towaru ma zostać obniżona i w konsekwencji zwrócona Klientowi.

17. Obniżona ceny powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

18. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu a związanych z uznaniem Reklamacji, Zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

19. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem z rachunku bankowego zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).

20. W przypadku płatności przelewem pocztowym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po konsultacji z Klientem za jego uprzednią zgodą wyrażoną w trakcie składania Reklamacji np. w sposób wskazany w Formularzu Reklamacji lub samodzielnie sporządzonej Reklamacji ( jeśli zostały wypełnione i/ lub sporządzone).

21. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

22. W przypadku ponownej Reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia wskazane w ust. 6 § 8 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany lub Sklep nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu ze strony Klienta, Sklep nie może zmienić żądania odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny złożonego przez konsumenta w ramach Reklamacji z tytułu rękojmi.

23. W przypadku nieuznania przez Sklep Reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

24. Zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego Sklep prosi aby reklamowany Towar był czysty, niezabrudzony oraz higienicznie nieszkodliwy.

§ 9.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres e-mail sklep@makalu.com.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 10.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie uregulowane zostały w Polityce prywatności oraz polityce Cookies dostępnymi pod https://makalu.com.pl/polityka-prywatnosci

§ 11.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Treści, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu stanowią własność firmy Makalu. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania bez zgody właściciela.

§ 12.

Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

b) za pośrednictwem e-mail: https://makalu.com.pl/kontakt

c) telefonicznie: 513-038-344

§ 13.

Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

1) zmiany w prawie;

2) przyczyny organizacyjne, w szczególności:

a) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

b)  zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,

c)  zmiany w zakresie sposobów płatności,

d)  zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,

e)  inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie Internetowej Sklepu.

3. Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

4. Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.

 

 

    

 

Regulamin umów zawartych od dnia 28.11.2018 r do 31.01.2021 r

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sklep internetowy Makalu dostępny pod adresem internetowym www.makalu.com.pl prowadzony jest przez:

Makalu Fashion sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kilińskiego 169
90-353 Łódź
NIP 725 22 40 457
REGON 368796850
Tel 0-42 676-33-04
Fax 0-42 292-04-56
makalu@makalu.com.pl
www.makalu.com.pl
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703897.

§ 2

Nie należy składać Zamówień w przypadku braku akceptacji Regulaminu i zasad Polityki Prywatności.

§ 3

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 4

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów na odległość między Sprzedawcą a Klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez witrynę – Sklep internetowy Makalu działającą pod adresem: www.makalu.com.pl zwaną dalej Sklepem.

§ 5

Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.

§ 7

Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy Sprzedaży.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 1

Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary dostępne w katalogu internetowym, obowiązującym w chwili składania Zamówienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania propozycji zawarcia Umowy przez Klienta.

§ 2

Informacja o dostępności Towaru znajduje się na karcie Towaru po wyborze wariantu produktu. Istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność Towaru w innych magazynach sieci Makalu lub zapisu do Powiadomienia o dostępności. Po zapisaniu się do Powiadomienia o dostępności Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w Powiadomieniu o dostępności informujący o pojawieniu się Towaru ponownie w sprzedaży.

§ 3

W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie Sklepu, z rzeczywistym stanem magazynowym, Sklep ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta drogą e-mail, który ma prawo do zmiany lub odstąpienia od Umowy.

§ 4

Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie zwrócona przez Sklep niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

§ 5

Składając Zamówienie w Sklepie, Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

§ 6

Do złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta. Zamówienia można składać jako „Gość” bez posiadania Konta w Sklepie.

§ 7

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych obwieszczonych komunikatem zamieszczonym na stronie Sklepu.

§ 8

Zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godzinie 14.00, w soboty, niedziele i Święta będą realizowane w ciągu następnych dwóch dni roboczych.

§ 9

Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 513-038-344 oraz adresem e-mail sklep@makalu.com.pl

§ 10

Aby złożyć Zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane Towary i złożyć Zamówienie klikając przycisk Zamawiam. Podstawą jego realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.

§ 11

Każde Zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane automatyczną wiadomością e-mail „Potwierdzenie Złożenia Zamówienia” ze strony Sklepu.

§ 12

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji".

§ 13

W przypadku złożenia Zamówienia z opcją zapłaty Przelew tradycyjny lub Szybki przelew i braku zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia Zamówienie zostanie uznane za nieaktualne i będzie automatycznie anulowane.

§ 14

Realizacja Zamówienia następuje w momencie wysłania do Klienta paczki kurierskiej zwanej dalej Przesyłką z Zamówieniem o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przez firmę kurierską DPD na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

§ 15

Średni czas realizacji Zamówienia od momentu Przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania Przesyłki do Klienta, wynosi 48 godzin roboczych.

§ 16

W Sklepie honorowana jest Karta Stałego Klienta będąca częścią Programu Lojalnościowego Makalu. Skorzystanie z niej możliwe jest po wpisaniu w Formularzu Zamówienia w polu Numer Karty Stałego Klientka numeru Karty w trakcie składania Zamówienia. Wartość zakupów zostanie dodana do konta Klienta.

§ 17

Akcje promocyjne realizowane w sklepach stacjonarnych Makalu nie są automatycznie respektowane w Sklepie. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w Sklepie zamieszczane są na stronie Sklepu.

III. PŁATNOŚCI

§ 1

Ceny podane w Sklepie internetowym Makalu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 2

Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Kosz dostawy podany jest w podsumowaniu Zamówienia.

§ 3

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

§ 4

W Sklepie dopuszczalne są następujące formy Płatności:

 • za pobraniem - gotówkę pobiera kurier w momencie odbioru Przesyłki,
 • płatność z góry szybkim przelewem PayU,
 • płatność z góry przelewem tradycyjnym na konto wskazane w Potwierdzeniu Złożenia Zamówienia, tj.
mBank S.A.
90-119 Łódź
ul. Kilińskiego 74
Numer konta: 61 1140 1108 0000 2321 2800 1002
IBAN: PL 61 1140 1108 0000 2321 2800 1002
SWIFT: BREXPLPW

§ 5

Klient dokonuje wyboru jednego ze sposobów Płatności w Formularzu Zamówienia, wypełniając odpowiednie pola Formularza.

§ 6

Rozliczenia transakcji szybkimi przelewami prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU www.payu.pl

IV. DOSTAWA

§ 1

Miejscem wykonania Umowy jest miejsce Dostawy Przesyłki – Adres Dostawy wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§ 2

Zamówione Towary dostarczane są Przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD www.dpd.com.pl

§ 3

Koszt Dostawy ponosi Klient przy czym Koszt Dostawy Zamówień o wartości powyżej 350 zł jest darmowy.

§ 4

Opłata za Przesyłkę uzależniona jest od sposobu płatności i wynosi:

 • 11 zł brutto - szybka płatność, przelew tradycyjny,
 • 12,50 zł brutto - pobranie

§ 5

Istnieje możliwość Odbioru Osobistego Przesyłki w Salonach stacjonarnych Makalu. W formularzu zamówienia należy wybrać odpowiedni sposób dostawy i Salon z dostępnej listy. Opłata za Odbiór Osobisty w salonie uzależniona jest od czasu dostawy i wynosi:

 • 0 zł - Przesyłka Standard - czas dostawy do Salonu do 7 dni roboczych
 • 11 zł - Przesyłka Express - czas dostawy do Salonu to 1 dzień roboczy

§ 6

Darmowa dostawa do salonu uzależniona jest Grafiku dostaw do każdego Salonu. Każdy Salon otrzymuje dostawę raz w tygodniu. Aktualny Grafik darmowych dostaw podany jest na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”.

§ 7

Odbiór osobisty w Salonie możliwy jest wyłącznie po opłaceniu Zamówienia z góry przelewem tradycyjnym lub szybkim przelewem. Nie można opłacić Zamówienia w Salonie.

§ 8

W przypadku Odbioru Osobistego Przesyłkę należy odebrać osobiście w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia odbioru Zamówienia drogą e-mail lub sms.

§ 9

Po wysłaniu przez Sklep Przesyłki, Klient otrzymuje dwie wiadomości z firmy kurierskiej DPP za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms:

 • w dniu wysyłki - Potwierdzenie wysłania Przesyłki z podanym numerem listu przewozowego potrzebnym do śledzenia Przesyłki,
 • w dniu dostawy - Potwierdzenie dostawy Przesyłki ( e-mail Predict i sms Predict ), z planowaną datą i godzinami dostawy Przesyłki oraz możliwością ich zmiany.

§ 10

Przesyłki dostarczane są średnio w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki.

§ 11

Szczegółowe zasady doręczania Przesyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, określa Regulamin Usług dostawcy dostępny na www.dpd.com.pl

§ 12

Każda Przesyłka wysyłana przez Sklep do Klienta jest odpowiednio zapakowana i zabezpieczona np. perforacją albo taśmą z logo Sklepu.

§ 13

Dostawę Przesyłki uznaje się za zrealizowaną w momencie podpisania jej odbioru pod ustalonym adresem dostawy w Formularzu Zamówienia.

§ 14

Każde kolejne doręczenie przesyłki do klienta jak również zwrot Przesyłki z winy Klienta kosztuje 11 zł brutto oraz 12,50 brutto w przypadku pobrania.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1

Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 2

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

§ 3

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, wystarczy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Konta w Sklepie jeśli Klient je założył).

§ 4

Klient może skorzystać ze wzoru Formularzy odstąpienia od umowy dostępnych na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot i Wymiana: lub zgłosić zwrot poprzez swoje Konto w Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 5

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 6

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi wyraźnie zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7

Towar wraz z Formularzem ( jeśli został wypełniony przez Klienta) odstąpienia od Umowy należy wysłać na adres:

Sklep internetowy Makalu Kilińskiego 169,
90-353 Łódź
Tel. 513-038-344
sklep@makalu.com.pl

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

§ 8

Klient ponosi koszty bezpośrednie zwrotu Towaru.

§ 9

Prosimy o nie wysyłanie przesyłek za pobraniem i na koszt Sklepu chyba, że wcześniej były takie ustalenia.

§ 10

Nie należy wysyłać zwrotu Towaru, który został nabyty w Sklepach stacjonarnych Makalu.

§ 11

Sklep prosi aby zwracany Towar był w takim stanie, w jakim został otrzymany tj. bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

§ 12

Niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Przesyłki Sklep dokona sprawdzenia Towaru i jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania, dokona zwrotu zapłaty za Towar w sposób wskazany przez Klienta np. w Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 13

Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Klienta pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na podany adres e-Mail. Sklep dokona zwrotu zapłaty za Towar na wskazane przez Klienta konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 14

Towar, którego Zwrot nie zostanie uznany przez Sklep zostanie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na wskazany przez Klienta adres np. adres wskazany w Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 15

O decyzji Sklepu, Klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przesyłką pocztową, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta np. Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 16

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 17

Aby dokonać Wymiany Towaru w Sklepie należy zwrócić Towar postępując zgodnie z Regulaminem odstąpienia od Umowy a następnie złożyć nowe Zamówienie.

§ 18

Istnieje możliwość złożenia Zwrotu w Salonach Stacjonarnych Makalu. Przesyłkę ze Zwrotem i Formularzem Zwrotu ( jeśli został wypełniony ) można zostawić w wybranych Salonie. Salon odsyła raz w tygodniu Zwroty do Sklepu. Czas realizacji Zwrotu złożonego w Salonie to 14 dni od dnia złożenia Zwrotu w Salonie. Klient otrzyma Formularz potwierdzenia przyjęcia Zwrotu przez Salon.

§ 19

Chęć dokonania Zwrotu Klient może zgłosić poprzez Konto w Sklepie jeśli zostało założone wypełniając odpowiednie pola formularzy.

§ 20

Aby dokonać Wymiany Towaru należy:

1. Dokonać Zwrotu postępując według regulaminu Odstąpienia od Umowy i następnie złożyć nowe Zamówienie.

lub

2. Dokonać Zwrotu oznaczając Formularz Zwrotu słowem „wymiana” a następnie złożyć nowe Zamówienie w celu rezerwacji wpisując w Uwagach do Zamówienia słowo „wymiana”. Po otrzymaniu Zwrotu Sklep wyśle nowe Zamówienie na wymianę.

VI. REKLAMACJE

§ 1

1. Sklep zobowiązany jest do wydania Towaru bez wad.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym Makalu są nowe.

3. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeśli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia Reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady Towaru.

§ 2

1. Sugerowanym sposobem złożenia Reklamacji przez Klienta jest reklamacja w formie pisemnej. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia Reklamacji w innej, wybranej przez Klienta formie – taka Reklamacja również zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej lub np. drogą mailową Klient może pobrać ze strony Sklepu Formularz Reklamacji Towaru lub samodzielnie sporządzić Reklamację.

3. Po sporządzeniu Reklamacji Klient winien dostarczyć reklamowany Towar wraz z prawidłowo sporządzonym Formularzem Reklamacji ( jeśli został sporządzony) na adres:

Sklep internetowy Makalu
Kilińskiego 169
90-353 Łódź
Tel. 513-038-344

4. Reklamację można również dostarczyć osobiście pod adres w/w adres Sklepu lub w salonach stacjonarnych Makalu.

5. Sklep nie przyjmuje do Reklamacji Towarów nabytych w Salonach stacjonarnych Makalu.

§ 3

1. W ramach składania Reklamacji z tytułu rękojmi Klient może żądać:

 • naprawienia Towaru;
 • wymiany Towaru na wolny od wad;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

§ 4

1. W przypadku żądania Klienta dotyczącego: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad lub obniżenia ceny, termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub na numer telefonu i/lub adres podany przez Klienta w trakcie składania Reklamacji lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W/w informacje mogą być wskazane Formularzu Reklamacji ( jeśli został wypełniony) lub samodzielnie sporządzonej Reklamacji ( jeśli została sporządzona).

2. Jeżeli w ramach Reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, to brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.

§ 5

1. W przypadku uznania żądania naprawy lub wymiany Towaru Sklep dokona ich w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta przy uwzględnieniem m.in. charakteru wady, dostępności Towaru lub jego poszczególnych części.

2. Sklep może jednak odmówić żądaniu naprawy lub wymiany Towaru, w sytuacji gdy jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów (w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową) oraz zaproponować inne rozwiązanie.

3. W przypadku opisanym w pkt 2. Klient może zmienić żądanie, może również odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia wady istotnej lub żądać obniżenia ceny.

§ 6

1. W przypadku, w którym Reklamacja złożona jest po raz pierwszy, a Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad lub wadę usunie.

2. W przypadku w/w Klient może dokonać zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową, który zaproponował Sklep (tj. zamiast wymiany zażądać naprawy lub zamiast naprawy zażądać wymiany)

3. Zamiana opisana wyżej nie będzie możliwa w sytuacji gdy, doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

§ 7

1. W przypadku uznania przez Sklep Reklamacji w zakresie naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, a następnie Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

2. W przypadku uznania żądania odstąpienia od Umowy, Sklep zwróci zapłaconą cenę wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

3. W przypadku uznania obniżenia ceny, Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz zwróci kwotę o którą cena została obniżona wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

4. W przypadku żądania obniżenia ceny prosimy o wskazanie kwoty o którą cena Towaru ma zostać obniżona i w konsekwencji zwrócona Klientowi zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 3. Obniżona ceny powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu a związanych z uznaniem Reklamacji, Zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

6. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem z rachunku bankowego zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).

7. W przypadku płatności przelewem pocztowym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po konsultacji z Klientem za jego uprzednią zgodą wyrażoną w trakcie składania Reklamacji np. w sposób wskazany w Formularzu Reklamacji lub samodzielnie sporządzonej Reklamacji ( jeśli zostały wypełnione i/ lub sporządzone).

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

§ 8

1. W przypadku ponownej Reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany lub Sklep nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu ze strony Klienta, Sklep nie może zmienić żądania odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny złożonego przez konsumenta w ramach Reklamacji z tytułu rękojmi.

2. Przy ponownej Reklamacji, tj. w przypadku pierwszej Reklamacji, oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy wada ma charakter istotny.

§ 9

1. W przypadku nieuznania przez Sklep Reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

§ 10

1. W momencie odbioru zamówionego Towaru, Sklep zaleca sprawdzenie stanu przesyłki czy nie jest uszkodzona – nie jest to jednak obowiązkowe.

§ 11

1. Zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego Sklep prosi aby reklamowany Rowar był czysty, niezabrudzony oraz higienicznie nieszkodliwy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Klient wypełniając Formularz Rejestracyjny lub Formularz Zamówienia ma obowiązek podać dane osobowe zgodnie z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji Konta nieprawdziwych danych Sklep zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, z którym są one związane bądź anulowania Zamówienia.

§ 2

Zakładając Konto lub składając Zamówienie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep, w celach związanych z realizacją Zamówienia, podanych przez siebie danych osobowych.

§ 3

Administratorem danych osobowych jest MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K. NIP 725-22-40-457, REGON 368796850 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703897.

§ 4

Dane osobowe przekazane przez Klienta przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane są za zgodą Klienta zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”,. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

Klient może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych od Administratora środkami komunikacji elektronicznej ( np. newsletter ). Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera klikając w link na dole strony otrzymanego newslettera bądź wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z newslettera na adres iod@makalu.com.pl.

§ 6

Bazy danych Makalu posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

§ 7

Dane osobowe pozostawione przez Klienta nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim chyba, że za zgodą Klienta.

§ 8

Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi jak serwis obsługujący płatności www.payu.pl lub firma obsługująca przesyłki kurierskie www.dpd.com.pl z którymi Administrator serwisu współpracuje.

§ 9

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

§ 10

W każdej chwili korzystania ze Sklepu Klient ma wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych osobowych.

§ 11

1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadniony interes administratora polega na oferowaniu produktów, które dostarczają informacji (Newsletter). Przetwarzanie danych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator mógł dostarczać takie produkty.

2. art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi tj. dostarczania informacji w ramach oferowanych produktów, jak również w celach statystycznych.

3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.makalu.com.pl i wiąże Sklep począwszy od dnia uruchomienia Sklepu.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r. )

§ 3

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4

Treści, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu stanowią własność firmy Makalu. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania bez zgody właściciela.

§ 5

Regulamin umów zawartych od dnia 25.05.2018 r. do 27.11.2018 r.

Regulamin umów zawartych od dnia 01.01.2018 do 24.05.2018 r.

Regulamin umów zawartych do dnia 31.12.2017 r