KARTA PODARUNKOWA

 
 
 

  
Idealny pomysł na prezent

Karty podarunkowe o dowolnym nominale dostępne w sprzedaży we wszystkich salonach Makalu. *Aby zakupić lub zrealizować kartę w sklepie internetowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 
 
 

 

 

  

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych Makalu w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w kart oraz zakres odpowiedzialności wystawcy kart.

§ 1 Oznaczenia

1. Wystawca - jest nim MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 169.

2. Karta - w domyśle podarunkowa, jest własnością wystawcy, wydana na okaziciela w formie plastikowego dokumentu i umożliwia Klientowi dokonywanie płatności za zakupy w sklepach stacjonarnych należących do wystawcy oraz sklepie internetowym.

3. Klient - posiadacz karty, nabywca karty.

4. Nabywca - osoba, która opłaciła wydanie karty.

5. Saldo - kwota środków pieniężnych znajdujących się na karcie.

6. Sklepy stacjonarne - to sklepy należące do wystawcy karty wskazane pod adresem www.makalu.com.pl

7. Sklep internetowy - to sklep należący do wystawcy wskazany pod adresem www.makalu.com.pl

§ 2 Nabycie i zwrot karty

1. Kartę można nabyć w sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym.

2. Kartę można zasilić dowolną wartością wskazaną przy zakupie.

3. Wystawca nie dopuszcza do uiszczenia opłaty za nową kartę przy użyciu innej karty podarunkowej.

4. Karta nie podlega zwrotowi do wystawcy i może znajdować się w posiadaniu klienta, nabywcy karty.

5. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub części.

6. Saldo karty nie podlega oprocentowaniu.

7. Do kart podarunkowych nie mają zastosowania przepisy ustawy o usługach płatniczych.

§ 3 Zapłata kartą

1. Płatność przy użyciu karty następuje poprzez okazanie jej w chwili zapłaty za towar.

2. Użycie karty spowoduje pomniejszenie salda karty o kwotę ceny należnej za towar.

3. W przypadku, gdy kwota salda przewyższa kwotę ceny za wybrane przez klienta towary - klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej kwoty innym dopuszczalnym przez sklep środkiem płatniczym.

4. W przypadku, gdy kwota ceny za wybrane przez klienta towary jest niższa od salda karty - wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi pozostałej na saldzie kwoty.

5. Niewykorzystane przez klienta saldo - pozostaje na karcie.

§ 4 Prawa i obowiązki klienta i nabywcy karty

1. Klient może sprawdzić saldo karty w sklepie stacjonarnym lub w siedzibie wystawcy.

2. Nabywca zobowiązany jest należycie dbać o stan techniczny karty.

3. W przypadku odstąpienia od umowy - zwrotu towarów opłaconych przy użyciu karty w całości lub części – wystawca karty, zwraca klientowi całość środków pieniężnych na kartę poprzez zasilenie karty, którą klient posiada lub poprzez wydanie nowej karty.

4. Zasilenie karty w środki pieniężne powoduje, że karta jest ważna 5 lat.

5. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień regulaminu.

§ 5 Prawa i odpowiedzialność wystawcy karty

1. Wystawca może odmówić przyjęcia zapłaty kartą w przypadku, gdy:

a. upłynął termin ważności karty

b. saldo karty wynosi 0 zł

c. stan techniczny karty uniemożliwia odczyt danych z karty

d. poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż karta została sfałszowana lub przerobiona w sposób nieautoryzowany przez niego.

2. W przypadku punktu 1, podpunkt a, § 5 wystawca karty nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi środków pieniężnych pozostających na saldzie przeterminowanej karty, saldo karty przepada.

3. Wystawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości działania kart, ale zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości ich używania z tytułu ewentualnych awarii systemu sprzedaży lub jego modernizacji.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące kart winny być składane w sklepach stacjonarnych lub sklepie internetowym należących do wystawcy karty.

2. Zgłoszenie reklamacyjne karty powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

3. Wystawca rozpatrzy zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

4. Termin rozpatrzenia ewentualnych reklamacji może zostać wydłużony, w przypadku konieczności dostarczenia wystawcy dodatkowych informacji niezbędnych do zakończenia procesu.

5. W przypadku powyższym termin 14 dni liczy się od daty dostarczenia wystawcy takich informacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Wystawca przetwarza dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie karty.

2. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe regulaminu

1. Treść regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej PPH Makalu Dorota Stolarz, pod adresem www.makalu.com.pl

2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na uprawnienia nabywców i klientów z kart już korzystających.

3. Zmiany o których mowa powyżej obowiązują w terminie 3 dni od daty udostępnienia regulaminu w nowym brzmieniu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29-05-2017 r.

5. Dnia 24-05-2018 r zmianie uległ pkt 2 par 7 Ochrona danych osobowych