Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu prawidłowego świadczenia usług. Jeśli nie wyrażasz zgody zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.Rozumiem

KARTA STAŁEGO KLIENTA

DOŁĄCZ DO GRONA POSIADACZEK KART STAŁEGO KLIENTA MAKALU I KORZYSTAJ Z EKSKLUZYWNYCH PRZYWILEJÓW 


Wystarczy, że zrobisz dowolne zakupy w jednym z naszych salonów bądź w sklepie internetowym a otrzymasz Kartę Stałego Klientka Makalu

Oto, co zyskasz:

Podaj nam swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail a regularnie i z wyprzedzeniem będziesz otrzymywać:

- informacje o nowej kolekcji pojawiającej się w salonach i w sklepie internetowym

- informacje o akcjach promocyjnych i obniżkach sezonowych

- zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia organizowane w salonach

- specjalne oferty adresowane wyłącznie do Stałych Klientek

A ponadto:

Okazując Kartę Stałego Klienta Makalu za każdym razem kiedy robisz zakupy w naszych salonach lub wpisując jej numer podczas składania zamówienia w sklepie internetowym wartość Twoich zakupów jest rejestrowana i sumowana dwa razy w roku, po zakończeniu każdego sezonu:

Letni 30-go czerwca i zimowy 31-go grudnia

Jeśli przekroczysz jeden z naszych progów otrzymasz specjalny kupon rabatowy na jednorazowe i nieograniczone zakupy na całą nieprzecenioną kolekcję dostępną w salonach

Limity wartości zakupów:

I próg: od 1000 zł.

II próg: od 2000 zł.

III próg: od 3000 zł.

Wysokość kuponu rabatowego uzależniona jest od przekroczonego progu wartości zakupów na Twoim koncie:

I próg: 10 % rabatu

II próg: 15 % rabatu

III próg: 20 % rabatu

Swoją Kartę Stałego Klienta Makalu noś zawsze przy sobie!!! Okazując ją przy każdym zakupie w naszych salonach lub wpisując jej numer podczas składania zamówienia w sklepie internetowym zwiększasz swoje szanse na atrakcyjny rabat!!!

  

REGULAMIN PROGRAMU

Karta Stałego Klienta Makalu

 

1. Postanowienia Ogólne

§ 1.1

Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Makalu”, zwanego dalej "Programem".

§ 1.2

Organizatorem Programu jest MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 169 zwana dalej „Organizatorem”.

§ 1.3

Program skierowany jest do klientek zwanych dalej "Uczestniczki", dokonujących zakupów w salonach Makalu na terytorium Polski, zwanych dalej "Salonami". Aktualna lista Salonów znajduje się na stronie internetowej www.makalu.com.pl

§ 1.4

Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 1.5

Celem Programu jest nagradzanie Uczestniczek, które poprzez dokonywanie zakupów w Salonach Makalu lub w sklepie internetowym okazują kartę stałego klienta Makalu zwaną dalej ''Kartą'', zwiększając stan swojego konta zwanego dalej ''Konto''.

§ 1.6

Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestniczki od chwili jego ogłoszenia.

§ 1.7

W programie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz osoby współpracujące z firmą Makalu Fashion Sp. z o.o. Sp. K, w tym nie mogą posiadać Karty Stałego Klienta Makalu.

§ 1.8

W przypadku korzystania ze sklepu internetowego Makalu w programie mogą wziąć udział tylko Klienci posiadający konto w serwisie.

2. Przystąpienie do Programu

§ 2.1

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę po dokonaniu dowolnego zakupu w Salonie Makalu. Karta wydawana jest od ręki, bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w § 1.4 w dowolnym salonie Makalu.

§ 2.2

Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty następuje poprzez wypełnienie Druku Personalnego przystąpienia do Programu, zwanego dalej "Drukiem Personalnym" bezpośrednio w Salonie Makalu.

§ 2.3

Druk Personalny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Druk Personalny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestniczki na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania Druku Personalnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak czytelnego podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestniczki pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

§ 2.4

W przypadku dokonania zakupów w sklepie internetowym Makalu również istnieje możliwość otrzymania Karty Stałego Klienta Makalu. W tym celu należy dokonać rejestracji przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego oraz dokonać przynajmniej jednego zakupu bez kwoty minimalnej. Karta Stałego Klienta zostanie wysłana wraz z zamówionym towarem i będzie honorowana we wszystkich salonach Makalu oraz sklepie internetowym..

3. Program „Karta Stałego Klienta Makalu”

§ 3.1

Uczestniczka poprzez okazanie i zeskanowanie kodu kreskowego Karty przy kasie Salonu Makalu w trakcie dokonywania transakcji ewidencjonuje na Koncie wartość swoich zakupów. Jeśli posiadacz Karty nie może jej okazać, a domaga się zapisania wartości zakupów na Koncie powinien na prośbę ekspedientki okazać dokument potwierdzający jego tożsamość, na podstawie którego ekspedientka odnajdzie w bazie danych numer Karty.

§ 3.2

Dwa razy w roku, po zakończeniu każdego sezonu tj. Letni 30-go czerwca i Zimowy 31-go grudnia zwanych dalej ''Sezonami'' środki na Koncie Uczestniczki są sumowane i przyporządkowywane są odpowiednie progi wartościowe zwane dalej ''Progami''.

§ 3.3

Limity wartości zakupów:

I Próg: od 1000 zł.

II Próg: od 2000 zł.

III Próg: od 3000 zł.

§ 3.4

Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia stanu Konta Uczestniczki w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestniczkę.

§ 3.5

Stan konta Uczestniczki jest zerowany po zakończeniu każdego sezonu.

§ 3.6

Po ustaleniu odpowiednich Progów przyznawane są Uczestniczkom specjalne kupony rabatowe zwane dalej ''Kuponami Rabatowymi''. O otrzymaniu kuponu i jego zasadach Uczestniczka zostanie poinformowana za pomocą wiadomości sms na podany numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail.

§ 3.7

Wysokość Kuponu Rabatowego uzależniona jest od przekroczonego Progu wartości zakupów na Koncie Uczestniczki.

I Próg: 10 % rabatu

II Próg: 15 % rabatu

III Próg: 20 % rabatu

§ 3.8

Kupony Rabatowe oraz stan Konta Uczestniczek nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 3.9

Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestniczek, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

§ 3.10

W przypadku chęci dodania do konta zakupów dokonanych w sklepie internetowym Makalu wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę numer swojej Karty Stałego Klienta składając zamówienie. Wartość zakupów zostanie dodana do konta Uczestniczki w ciągu 7 dni.

4. Karta Uczestnika

§ 4.1

Uczestniczka, przystępując do Programu, otrzymuje do używania Kartę Stałego Klienta Makalu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3. powyżej. Karta posiada unikalny numer. Karta ważna jest wyłącznie w salonach Makalu na terenie Polski, w okresie udziału Uczestniczki w Programie.

§ 4.2

Karta pozostaje własnością Organizatora.

§ 4.3

Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.

§ 4.4

Uczestniczka zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora za pośrednictwem jednego z Salonów Makalu o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie zaktualizowaniem danych.

§ 4.5

Karta nie jest w żadnym razie kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

§ 4.6

Uczestniczka Programu jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku nie zawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

§ 4.7

W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestniczka jest uprawniona do składania wniosku o duplikat Karty lub wymianę Karty. Nową Kartę z nowym numerem Uczestniczka otrzyma od ręki w Salonie po okazaniu dokumentu tożsamości Uczestniczki i po ponownym wypełnieniu Druku Personalnego z zaznaczeniem, że jest to wniosek o wydanie duplikatu Karty. Uczestniczka nie traci żadnych środków na swoim Koncie w przypadku zmiany Karty.

§ 4.8

Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.

§ 4.8

Zablokowanej Karty nie można dalej używać.

5. Utrata statusu Uczestniczki Programu

§ 5.1

Organizator może wykluczyć Uczestniczkę z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestniczka: nie przestrzegała Regulaminu lub dostarczyła nieprawdziwe dane lub podała się za inną osobę wobec Organizatora lub zażądała zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosiła sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

§ 5.2

W razie wykluczenia Uczestniczki, Organizator jest uprawniony do usunięcia wszystkich zakupów zgromadzonych na Koncie Uczestniczki i do zamknięcia Konta Uczestniczki. Wykluczenie Uczestniczki z Programu nie uprawnia Uczestniczki do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

§ 5.3

Uczestniczka może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie drogą pocztową, elektroniczną bądź w formie sms'a. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, zakupy zgromadzone na Koncie Uczestniczki zostaną unieważnione i Konto Uczestniczki zostanie zamknięte.

6. Zakończenie Programu

§ 6.1

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Salonach Makalu i na stronie internetowej www.makalu.com.pl

§ 6.2

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestniczka będzie uprawniona do otrzymania Kuponu Rabatowego jeśli taki przysługiwał.

§ 6.3

W przypadku zamknięcia salonu Makalu, w którym Uczestniczka dokonywała zwykle zakupów przysługujący Kupon Rabatowy zostanie wysłany pocztą na adres wskazany na Druku Personalnym przez Uczestniczkę bądź zostanie przeniesiony do najbliższego Salonu, o czy Uczestniczka zostanie powiadomiona w formie sms'a. Kupon Rabatowy Uczestniczka będzie mogła wykorzystać w pozostałych Salonach na terenie Polski.

§ 6.4

Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestniczkę do Organizatora.

7. Zmiana Regulaminu Programu

§ 7.1

Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.

§ 7.2

W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.makalu.com.pl i www.emakalu.pl Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację.

§ 7.3

Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestniczki do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

8. Ochrona Danych Osobowych

§ 8.1

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

§ 8.2

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 169 (zwany dalej „Organizator”).

§ 8.3

Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

§ 8.4

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją założeń Programu i nie będą wykorzystywane do innych celów. Uczestniczka Programu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§ 8.5

Organizator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Uczestniczek przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8.6

Administrator danych (Organizator) nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 8.7

Administrator danych (Organizator) przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 8.8

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

§ 8.9

Każdej Uczestniczce Programu, której dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§ 8.10

Każdej Uczestniczce Programu, której dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem (Organizatorem) pod wskazanym adresem iod@makalu.com.pl

§ 8.11

W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdej Uczestniczce Programu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.12

Podane przez Uczestniczkę Programu dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

§ 8.13

Na Druku Personalnym Uczestniczka Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Druku Personalnego lub podczas składania zamówienia w sklepie internetowym poprzez zaznaczenie pola wyboru "Chcę otrzymać kartę stałego klienta i akceptuję regulamin programu".

9. Akceptacja i realizacja Regulaminu

§ 9.1

Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestniczkę poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Druku Personalnym. W przypadku sprzedaży internetowej akceptacja regulaminu następuje

§ 9.2

Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestniczka, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mogła skorzystać z przywilejów płynących z uczestnictwa w Programie.

 

Łódź, dnia 1 lipca 2012 r.

Dnia 24 czerwca 2013 r. dodano paragrafy nr 1.3, 1.5, 1.8, 2.4, 3.10, 6.1, 7.2 informujące o sprzedaży internetowej w sklepie internetowym Makalu.

Dnia 01-01-2018 r zmianie uległ paragraf 1.2

Dnia 24-05-2018 r zmienie uległ dział 8 Ochrona danych osobowych