KARTA STAŁEGO KLIENTA

DOŁĄCZ DO GRONA POSIADACZEK KART STAŁEGO KLIENTA SKLEPU MAKALU I KORZYSTAJ Z EKSKLUZYWNYCH PRZYWILEJÓW 

Jesteś Klientem Sklepu MAKALU? Chcesz dołączyć do grona posiadaczek kart stałego klienta Sklepu MAKALU i korzystać z ekskluzywnych przywilejów? Wystarczy, że zrobisz zakupy – stacjonarnie, 
tj. w jednym z naszych salonów, bądź też online, tj. w sklepie internetowym MAKALU, a otrzymasz Kartę Stałego Klienta MAKALU.

Oto, co zyskasz:

Podając nam swoje dane, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, adres zamieszkania, datę urodzenia, regularnie i z wyprzedzeniem będziesz otrzymywać:

  • informacje o nowej kolekcji pojawiającej się w salonach i w sklepie internetowym MAKALU;
  • informacje o akcjach promocyjnych i obniżkach sezonowych;
  • zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia organizowane w salonach MAKALU.
  • specjalne oferty adresowane wyłącznie do Stałych Klientek, w tym w szczególności bezpłatna konsultacja telefoniczna ze stylistką marki MAKALU, czy też indywidualne kody rabatowe, uprawniające do realizowania zakupów ze specjalną zniżką.

 

Okazując Kartę Stałego Klienta MAKALU za każdym razem, kiedy robisz zakupy w naszych salonach lub wpisując jej numer podczas składania zamówienia w sklepie internetowym wartość Twoich zakupów jest rejestrowana i sumowana dwa razy w roku, po zakończeniu każdego sezonu, tj. po zakończeniu sezonu letniego – do dnia 30-go czerwca i po zakończeniu sezonu zimowego - do dnia 
31-go grudnia.

Jeśli przekroczysz jeden z naszych progów otrzymasz specjalny kupon rabatowy na zakupy na całą, nieprzecenioną kolekcję MAKALU dostępną w salonach MAKALU i na stronie internetowej sklepu MAKALU. Otrzymany kupon można wykorzystać 4-krotnie.

Po przekroczeniu przez Uczestnika określonych w niniejszym Regulaminie progów przyznane Uczestnikowi rabaty nie łączą się z innymi kodami rabatowymi.

Konsumentowi oraz Klientowi na prawach konsumenta, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Wobec powyższego, zwroty towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego MAKALU (w ramach niniejszego programu lojalnościowego) MAKALU przyjmuje w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym Klient Otrzyma zamówiony produkt.

W ramach skorzystania przez Klienta z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot środków przy wykorzystaniu tej samej formy płatności, z której skorzystał podczas składania zamówienia.

Zwroty towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu stacjonarnego MAKALU (w ramach niniejszego programu lojalnościowego MAKALU), MAKALU przyjmuje w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia, w którym Klient Otrzyma zamówiony produkt. W przypadku zaistnienia powyżej opisanej sytuacji MAKALU zastrzega, że zwrot środków nastąpi na kartę podarunkową Klienta. 

Limity wartości zakupów:

I próg: od 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).

II próg: od 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).

III próg: od 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

Wysokość kuponu rabatowego uzależniona jest od przekroczonego progu wartości zakupów na Twoim koncie:

I próg: 10 % (słownie: dziesięć procent) rabatu;

II próg: 15 % (słownie: piętnaście procent) rabatu;

III próg: 20 % (słownie: dwadzieścia procent) rabatu.

Określony procent (po uprzednim osiągnięciu określonego progu rabatowego) jest naliczany na każdy, nieprzeceniony produkt (osobno). W koszyku mogą znajdować się różne produkty – zarówno produkty przecenione jak i te nieprzecenione. Przecenione produkty nie podlegają w koszyku  dodatkowej obniżce, obniżce podlegają wyłącznie produkty nieprzecenione. Po dodaniu do koszyka różnych produktów (zarówno przecenionych jak i nieprzecenionych) system pomniejszy ceny produktów nieprzecenionych o otrzymany przez Klienta rabat, zaś ceny produktów przecenionych pozostaną w koszyku bez zmian. 

MAKALU zaleca, by Klient otrzymaną kartę Stałego Klienta MAKALU posiadał zawsze przy sobie. Okazując ją przy każdym zakupie w salonach stacjonarnych MAKALU, bądź podając swój numer telefonu Sprzedawcy w sklepie stacjonarnym MAKALU, czy też wpisując numer karty Stałego Klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym MAKALU zwiększasz swoje szanse na otrzymanie atrakcyjnego rabatu. 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MAKALU

1. Postanowienia Ogólne

§ 1.1

1.       Niniejszy regulamin (zwany dalej jako "Regulamin Programu Lojalnościowego MAKALU") określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym (dalej "Program"), w tym zasady zbierania Punktów Lojalnościowych (dalej "Punkty") podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego MAKALU https://makalu.com.pl/ (dalej „Sklep”) oraz zasady wykorzystywania Punktów w celu dokonywania zakupów w niższych cenach za pośrednictwem Sklepu.

2.       Składając zamówienie na produkty oferowane przez Sklep MAKALU, Uczestnik Programu (dalej "Uczestnik") oświadcza, że zapoznał się oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego MAKALU, który jest ogólnodostępny pod adresem: https://makalu.com.pl/ oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.       Klient, by zostać Uczestnikiem programu lojalnościowego zobowiązany jest do posiadania konta 
w systemie sprzedaży. 

4.       System sprzedaży jest jeden i dotyczy całej sieci, tj. zarówno sieci stacjonarnej jak i sieci online.

5.       Wszystkie zakupy z dowolnego salonu sieci sumują się na indywidualnym koncie Klienta – pod warunkiem, że Klient robiąc zakupy poda numer karty Stałego Klienta w trakcie realizowania transakcji.

6.       Dodanie zakupów do konta już po fiskalizacji paragonu  czyli wstecznie, nie jest możliwe do wykonania.

§ 1.2

Organizatorem Programu jest MAKALU FASHION Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Kilińskiego 169, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 1.3

Program skierowany jest do Klientów zwanych dalej "Uczestnikami", dokonujących zakupów w salonach MAKALU na terytorium całej Polski jak i w systemie sprzedaży online, zwanych dalej "Salonami". Aktualna lista Salonów znajduje się na stronie internetowej www.makalu.com.pl.

§ 1.4

Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 1.5

1.       Celem Programu jest nagradzanie Uczestników, którzy w ramach realizowanych zakupów (zarówno 
w systemie sprzedaży stacjonarnej jak i w systemie sprzedaży online w sklepach MAKALU) 
w określonym czasie, przekroczą określone niniejszym Regulaminem progi. 

2.       Nagrody za przekroczenie określonego progu w postaci kuponu rabatowego na 4-krotne zakupy nieprzecenionej kolekcji MAKALU, realizowane są w wyznaczonym przez MAKALU, a opisanym w niniejszym Regulaminie czasie.

§ 1.6

Regulamin obowiązuje zarówno Organizatora jak i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

§ 1.7

W programie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz osoby współpracujące z firmą MAKALU Fashion Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, w tym nie mogą oni posiadać Karty Stałego Klienta MAKALU.

§ 1.8

Jeśli intencją Klienta jest wzięcie udziału w Programie wskutek zrealizowania zakupów za pośrednictwem strony internetowej MAKALU jest to możliwe, wtedy gdy posiada on konto 
w serwisie internetowym MAKALU.

2. Przystąpienie do Programu

§ 2.1

1.       Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę Stałego Klienta MAKALU po dokonaniu dowolnego zakupu w Salonie MAKALU. 

2.       Karta Stałego Klienta MAKALU wydawana jest od ręki, bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w § 1.4 niniejszego Regulaminu w dowolnym salonie MAKALU.

3.       Po zaznaczeniu pola „chcę Kartę” karta jest wystawiana przez MAKALU fizycznie w formie plastikowej karty z numerem. Karta Stałego Klienta nie jest imienna, jest wysyłana do Klienta wraz z zamówieniem. 

4.       Zaznaczając pole „chcę Kartę” Klient jednocześnie wyraża również zgodę na akceptację Programu lojalnościowego MAKALU.

5.       Pole „chcę Kartę” znajduje się na 4 etapie składania zamówienia w zakładce: płatność.  

§ 2.2

1.       Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. 

2.       Aktywacja karty wydawanej w sklepie stacjonarnym MAKALU odbywa się automatycznie przy pierwszych zakupach. Powyższe polega na dodaniu numeru Karty do paragonu i Karta od razu jest aktywna.  Zanim karta zostanie wystawiona stacjonarnie Klient  wypełnia druk personalny, który jest przekazywany w stacjonarnym Sklepie przez Sprzedawcę. Po wypełnieniu i podpisaniu druku, o którym wyżej mowa Karta jest aktywowana i wydawana w formie fizycznej karty plastikowej z indywidualnym numerem. 

3.       W sklepie online Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia druku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. . W tym celu należy dokonać rejestracji przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego oraz dokonać przynajmniej jednego zakupu bez kwoty minimalnej. Klient otrzymuje Kartę po uprzednim zaznaczeniu pola „chcę kartę” i wskutek wyrażenia woli otrzymania Karty jest mu ona przekazywana jednocześnie z chwilą dostarczenia zamówienia pod wskazany przez niego adres. Wyrażenie przez Klienta woli otrzymania Karty skutkuje jednocześnie zaakceptowaniem przez Klienta regulaminu lojalnościowego MAKALU.

§ 2.3

1.       Druk Personalny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.

2.       Organizator zaakceptuje tylko taki Druk Personalny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. 

3.       Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Druku Personalnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak czytelnego podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

4.       W przypadku przekazania przez Uczestnika nieczytelnego druku osoba upoważniona przez Sprzedawcę, a zarazem odpowiedzialna za każdorazowe weryfikowanie druków, w tym pod kątem ich poprawności formalnej jak i ich czytelności zobowiązana jest do niezwłocznego kontaktu z Salonem stacjonarnym MAKALU, który przyjął taki druk. Kolejno Salon, do którego zwróciła się osoba upoważniona zobligowany jest do skontaktowania się z Klientem, który wypełnił druk 
w sposób nieczytelny, bądź zawierający błędy formalne, celem dokonania korekty w/w treści, 
tj. wypełnienia druku w sposób czytelny, uzupełnienia go o brakujące dane. 

3. Program „Karta Stałego Klienta MAKALU”

§ 3.1

1.       Uczestnik poprzez okazanie i zeskanowanie kodu kreskowego Karty przy kasie w Salonie stacjonarnym MAKALU w trakcie dokonywania transakcji ewidencjonuje na swoim Koncie wartość swoich zakupów. 

2.       Jeśli posiadacz Karty nie może jej okazać, a domaga się zapisania wartości zakupów na Koncie na prośbę Sprzedawcy zobowiązany jest mu przekazać numer telefonu komórkowego, jaki podał podczas rejestracji, celem ustalenia indywidualnego numeru telefonu Klienta. 

§ 3.2

1.       Dwa razy w roku, po zakończeniu każdego sezonu tj. zakończenie sezonu letniego ma miejsce w dniu 30-go czerwca i zakończenie sezonu zimowego ma miejsce w dniu 31-go grudnia - zwanych dalej ''Sezonami'' wartości zakupów na Koncie Uczestnika są sumowane i przyporządkowywane są odpowiednie progi wartościowe, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu.

2.       Organizator zastrzega, że z aktywnego kuponu rabatowego Uczestnik może skorzystać 4-krotnie w skali jednego roku. 

3.       Organizator zastrzega, że ze zniżek wynikających z niniejszego Regulaminu, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem będzie mógł skorzystać 8-krotnie w skali jednego roku. 

4.       Organizator zastrzega, że to on określa czas, w którym można realizować zniżki wynikające z przyznanego Uczestnikowi kuponu. 

§ 3.3

Limity wartości zakupów:

I Próg: od 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).

II Próg: od 2000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).

III Próg: od 3000 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

§ 3.4

Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia stanu Konta Uczestnika w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika.

Klient może skierować zapytanie do MAKALU w przedmiocie ustalenia stanu swojego konta, wysyłając w tym przedmiocie wiadomość e-mail z pytaniem na adres: [email protected].

 

§ 3.5

Stan konta Uczestnika jest zerowany po zakończeniu każdego sezonu.

§ 3.6

Po ustaleniu odpowiednich Progów przyznawane są Uczestnikom specjalne kupony rabatowe zwane dalej ''Kuponami Rabatowymi''. O otrzymaniu kuponu i jego zasadach Uczestnik zostanie poinformowana za pomocą wiadomości sms na podany numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, które zostały uprzednio podane przez Uczestnika.

§ 3.7

Wysokość Kuponu Rabatowego uzależniona jest od przekroczonego Progu wartości zakupów na Koncie Uczestnika, tj.

I próg: od 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).

II próg: od 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).

III próg: od 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

§ 3.8

Organizator zastrzega, że kupony Rabatowe oraz stan Konta Uczestników nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 3.9

1.       Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. 

2.       Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

§ 3.10

1.       Jeśli intencją Uczestnika jest dodanie do konta zakupów dokonanych w sklepie internetowym MAKALU zobowiązany jest on podczas składania zamówienia wpisać w odpowiednią rubrykę, numer swojej Karty Stałego Klienta. 

2.       Wartość zakupów zostanie dodana do konta Uczestnika w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. 

3.       Rubryka „mam kartę” i rubryka „chcę kartę”  znajduje się w punkcie płatność – w ostatnim punkcie zamówienia internetowego.

4. Karta Uczestnika

§ 4.1

1.       Uczestnik w ramach realizowania swojego, pierwszego zamówienia (zarówno za pośrednictwem strony internetowej MAKALU, tj. online jak i w sklepie stacjonarnym MAKALU) po uprzednim wyrażeniu woli otrzymania Karty otrzymuje do używania Kartę Stałego Klienta MAKALU zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminie. 

2.       Karta posiada unikalny (indywidualny) numer. 

3.       Karta ważna jest wyłącznie w salonach MAKALU na terenie całej Polski.

§ 4.2

Karta pozostaje własnością Organizatora.

§ 4.3

Karta ma charakter osobisty i nie może być przez Uczestnika użyczana, bądź odstępowana innym osobom.

§ 4.4

1.       Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora za pośrednictwem jednego z Salonów stacjonarnych MAKALU, bądź też przy zachowaniu zdalnej formy kontaktu (wiadomość e-mail), o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

2.       W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem zaktualizowania danych.

§ 4.5

Karta otrzymywana przez Uczestnika nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

§ 4.6

1.       Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora za pośrednictwem jednego z Salonów stacjonarnych MAKALU, bądź też przy zachowaniu zdalnej formy kontaktu (wiadomość e-mail) o kradzieży lub utracie Karty. 

2.       W przypadku niezawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty. W takiej sytuacji odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Uczestnik, który zaniechał powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 4.7

1.       W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o duplikat Karty lub wymianę Karty. 

2.       Nową Kartę z nowym numerem Uczestnik otrzyma w stacjonarnym salonie MAKALU po okazaniu dokumentu tożsamości i po ponownym wypełnieniu Druku Personalnego z zaznaczeniem, że jest to wniosek o wydanie duplikatu Karty. 

3.       Organizator zastrzega, że w przypadku kradzieży lub utraty Karty i w konsekwencji zaistnienia konieczności wydania duplikatu Karty, Uczestnik nie traci żadnych środków na swoim Koncie.

4.       Powiadomienie o możliwości odbioru duplikatu odbywa się telefonicznie, przez wiadomość sms, bądź wiadomość e-mail.

§ 4.8

Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 4.8

Zablokowanej Karty nie można dalej używać.

5. Utrata statusu Uczestnika Programu

§ 5.1

1.       Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik:

1)      nie przestrzegał Regulaminu lub 

2)      dostarczył nieprawdziwe dane lub 

3)      podał się za inną osobę wobec Organizatora lub

4)      zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub 

5)      zgłosił sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4) powyżej.

2.       Powiadomienie o wykluczeniu Uczestnika z Programu następuje przez wiadomość sms, bądź wiadomość e-mail.

§ 5.2

1.       W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony do usunięcia wszystkich zakupów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. 

2.       Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie. 

3.       Powiadomienie o usunięciu wszystkich zakupów zgromadzonych na koncie Uczestnika wysyłane jest mu za pośrednictwem wiadomości sms, bądź wiadomość e-mail.

§ 5.3

1.       Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie drogą pocztową, elektroniczną w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected].

2.       Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, zakupy zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

6. Zakończenie Programu

§ 6.1

1.       Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.

2.       W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 powyżej Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Salonach MAKALU i na stronie internetowej www.makalu.com.pl. 

§ 6.2

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania Kuponu Rabatowego, jeśli taki mu przed zawieszenie lub zakończeniem Programu przysługiwał.

§ 6.3

1.       W przypadku zamknięcia salonu MAKALU, w którym Uczestnik dokonywał zakupów przysługujący Uczestnikowi Kupon Rabatowy zostanie wysłany pocztą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail) na adres wskazany na Druku Personalnym przez Uczestnika, bądź zostanie przeniesiony do najbliższego Salonu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora w formie wiadomości e-mail lub wiadomości sms. 

2.       Uczestnik będzie mógł wykorzystać kupon Rabatowy w pozostałych Salonach na terenie Polski, bądź za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży MAKALU.

7. Zmiana Regulaminu Programu

§ 7.1

Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.

§ 7.2

1.       W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.makalu.com.pl. 

2.       Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację.

§ 7.3

Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestników do kierowania w stosunku do Organizatora – Sprzedawcy jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

8. Ochrona Danych Osobowych

§ 8.1

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

§ 8.2

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Organizator, tj. MAKALU FASHION Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 169.

§ 8.3

Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

§ 8.4

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją założeń Programu i nie będą wykorzystywane do innych celów. Uczestnik Programu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§ 8.5

Organizator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Uczestników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8.6

Administrator danych (Organizator) nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 8.7

Administrator danych (Organizator) przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 8.8

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

§ 8.9

Każdemu Uczestnikowi Programu, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§ 8.10

Każdemu Uczestnikowi Programu, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem (Organizatorem) pod wskazanym adresem [email protected]

§ 8.11

W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.12

Podane przez Uczestnika Programu dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

§ 8.13

Podczas wypełniania przez Uczestnika Druku Personalnego Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Druku Personalnego lub podczas składania zamówienia w sklepie internetowym poprzez zaznaczenie pola wyboru "Chcę otrzymać kartę stałego klienta i akceptuję regulamin programu".

9. Akceptacja i realizacja Regulaminu

§ 9.1

Każdy Uczestnik, który wyraził wolę wzięcia udziału w Programie lojalnościowym MAKALU tym samym oświadcza, że w pełni akceptuje niniejszy Regulamin i nie zgłasza co do jego treści jakichkolwiek zastrzeżeń. Tym samym, brak jest konieczności składania przez Uczestnika odrębnych oświadczeń woli w tym zakresie. 

§ 9.2

Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać z przywilejów płynących z uczestnictwa w Programie.