POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1.1

Korzystając z serwisu Makalu Fashion Sp. z o.o. Sp. K dostępnym pod adresem internetowym www.makalu.com.pl zwanego dalej Serwisem Użytkownik podlega zasadom obowiązującej polityki prywatności. Użytkownik powinien się z nią zapoznać i zaakceptować.

§ 1.2

Administratorem Danych osobowych jest Makalu Fashion Sp. z o.o. Sp. K, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 169, 90-353, telefon: 513-038-344, e-Mail: [email protected] oraz [email protected], www.makalu.com.pl NIP 725-22-40-457 REGON 368796850 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703897.

§ 1.3

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem [email protected].

§ 1.4

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator publikuje ten dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, oraz wykorzystywania plików cookies w ramach funkcjonowania Serwisu.

§ 1.5

Serwis zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas – rejestracji, zawierania i wykonywania umów, zapisu do Newslettera, zapisu do programu lojalnościowego Makalu, automatycznie podczas przeglądania Serwisu ( adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp. ).

§ 1.6

Dane zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu lub realizacji zamawianych usług.

II. GROMADZENIE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH PODSTAWY PRAWNE

§ 2.1

Administrator w szczególności dba o ochronę danych osobowych Użytkowników oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Administratora ukierunkowane są na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 2.2

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane za zgodą Użytkownika lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rodzaj przetwarzanych danych Użytkownika przez Administratora uzależniony jest od sposobu korzystania z Serwisu i zamawianych usług w tym:

1. ZAMÓWIENIA – Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne korzystania z Serwisu w tym do:

a. Zalogowania lub zarejestrowania się w Serwisie (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło).

b. Dokonywania zakupów w Serwisie ( imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail ).

c. Dane opcjonalne to numer karty stałego klienta i data urodzenia ( dla programu lojalnościowego ) NIP i dane rozliczeniowe ( w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę ).

d. Numer konta bankowego ( w przypadku obsługi posprzedażowej jak Zwrot czy reklamacja ).

2. KONTAKT, ZAPYTAJ O PRODUKT, POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI, CHAT - Zebrane za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy dane osobowe ( Imię i nazwisko, adres e-mail ) czy informacje dotyczące Użytkownika, na które on wyraził zgodę zostaną wykorzystane jedynie w celu ustalenia dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie przez Użytkownika do Administratora w tym

3. NEWSLETTER i PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej (newsletter, sms, telefon) poprzez podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu ( w serwisie, w zamówieniu, tworząc konto w sklepie, w sklepie stacjonarnym ). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych to jego dane osobowe takie jak adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane będą wyłącznie w celu wysyłania wiadomości mailowych tj Newsletter i sms, w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę klikając w link rezygnacji w otrzymanym Newsletterze lub wysyłając wiadomość mailową na adresy e-mail [email protected] lub [email protected] lub drogą pisemną osobiście w sklepie stacjonarnym. W przypadku odwołania takiej zgody dane osobowe zostaną usunięte z bazy Administratora prowadzonej w sposób papierowy oraz elektroniczny w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Usunięte zostaną również kopie danych jak i wszelkie odnośniki do nich, poza dokumentacją zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit c (RODO), które Administrator będzie przetwarzać do aż do ustania celów księgowych i podatkowych.

4. MONITORING WIZYJNY - Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu stosowane są przez Administratora w siedzibie firmy oraz Sklepach stacjonarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, oraz kontroli wstępu na teren zarządzany przez Administratora. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są wyłącznie w tym celu oraz w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

5. KONTAKT TELEFONICZNY - Jeśli Użytkownik zainicjuje z Administratorem kontakt telefoniczny w celu załatwienia konkretnej sprawy, odpowiedzi na pytanie lub nawiązania kontaktu możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do załatwienia tej konkretnej sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawę prawną stanowi w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Jeśli Użytkownik nie zgadza się na podanie danych osobowych poprosimy o rozłączenie/zakończenie rozmowy, a załatwienie sprawy wymagającej podania danych nie będzie wówczas możliwe.

6. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE - Administrator może przetwarzać dane osobowe, osób które polubiły profile społecznościowe Administratora tj Facebook, YouTube, Instagram, Google +. Dane te przetwarzane są w celu zarządzania profilami, w celu komunikowania się ze społecznością, organizacją programów i konkursów oraz eventów i wydarzeń na zasadach określonych osobnymi regulaminami. Dane przetwarzane są w celu promowania marki Makalu, budowania i utrzymania społeczności związanej z marką, także w celu kontrolowania treści zamieszczanych komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Administrator uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie). Dane członków społeczności przetwarzane mogą być także w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

7. ANALITYKA i MARKETING - Administrator używa w Serwisie mechanizmów analizy i marketingu m.in. usług spółki Google ( np. Google Analytics ) które umożliwiają gromadzenie danych na podstawie adresu IP Użytkownika w celu analizy sposobu korzystania ze stron Serwisu i odpowiedniego dobrania reklamy, podpowiedzi i informacji behawioralnych o produktach i usługach Serw dla Użytkowników. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

8. REKRUTACJA - Administrator danych pozyskiwanych w procesie rekrutacyjnym wymaga przekazywania danych osobowych przez kandydatów w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy. Administrator ponad przewidziane przez przepisy prawa nie zbiera nadmiarowo danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dokumenty przesłane przez kandydata zawierające dodatkowe dane osobowe będą traktowane przez Administratora jako zgoda wyrażona przez kandydata na ich przetwarzanie. Kandydat może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla dalszych procesów rekrutacyjnych realizowanych w przyszłości przez Administratora. Podstawą prawną legalizującą przetwarzanie tych danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO), oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

9. PROWADZENIE DZIŁALNOŚCI - W związku z prowadzoną działalnością, Administrator komunikuje się i zbiera dane osobowe w trakcie spotkań i wydarzeń biznesowych, poprzez wymianę wizytówek, kontakt telefoniczny i e-mailowy, utrzymuje relację z dostawcami i Partnerami oraz w innych przypadkach związanych z nawiązywaniem kontaktów biznesowych. Administrator przetwarza te dane dla celów bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji i budowaniu kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia odpowiednią ochronę zgodnie z Art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679.

III. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

§ 3.1

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

3. Prawo do sprostowania – Administrator na wniosek osoby, której dane dotyczą usuwa niezgodności lub błędy oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

4. Prawo do usunięcia danych – osoba może żądać od Administratora usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Administrator przechowuje wszystkie dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usług, przewidzianych przepisami prawa oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych jeśli jest ona podstawą legalizującą to przetwarzanie. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

6. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczytanie.

7. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

8. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, Użytkownik może złożyć w formie pisemnej na adres Administratora: MAKALU FASHION Sp. z o.o. Sp. k, z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 169, 90-353 Łódź, lub drogą elektroniczną na wybrany adres e-Mail: [email protected] oraz [email protected], [email protected]

a. Wniosek powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.); jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

b. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

c. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia.

d. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

§ 3.2

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

§ 3.3

Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę zgodnie z Art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 3.4

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, organizacjom międzynarodowym czy do Państw Trzecich.

§ 3.5

Administrator udostępniania dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie funkcjonowania Serwisu i realizowania zamawianych przez Użytkownika usług w tym :

1. Instytucjom upoważnionym prawnie do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów praw krajowych i unijnych.

2. Instytucjom prawnym, księgowym i finansowym.

3. Dostawcom usług technologicznych i informatycznych.

4. Dostawcom usług logistycznych i transportowych.

5. Dostawcom usług marketingowych, e-mail marketingowych, reklamowych.

6. Dostawcom usług analitycznych, statystycznych, audytowych, badań marketingowych.

IV. POLITYKA COOKIES

§ 4.1

Administrator gwarantuje Użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą oraz, że używa w swoim Serwisie technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.

§ 4.2

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

§ 4.3

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP Użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 4.4

Serwis wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

1. Pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji.

2. Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji.

3. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

4. Sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji.

5. Trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

6. Pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji.

7. Pliki cookies służące do monitorowania ruchu w Serwisie, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

8. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

§ 4.5

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej pod linkami: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

V. ZASTRZEŻENIA

§ 5.1

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Użytkownika obowiązuje zawsze aktualna jej wersja, dostępna na stronie www.makalu.com.pl