REGULAMIN KONKURSU "ŚWIĄTECZNY KONKURS MAKALU"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Świąteczny Konkurs Makalu”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma: PPH Makalu Dorota Stolarz Kilińskiego 169 90-353 Łódź

3. Fundatorem nagród jest firma PPH Makalu.

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyborem laureatów nagród czuwa specjalnie powołana przez PPH Makalu Komisja Konkursowa.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Makalu w serwisie Facebook w dniach 06.12.2016, 14. 12.2016, 21.12.2016, 28.12.2016 do godziny 23:59:59.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b. nie jest pracownikiem firmy Makalu

c. posiada konto na portalu społecznościowym facebook.com

d. jest Fanem profilu firmy Makalu w serwisie Facebook ( czyli osoba, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Makalu )

e. w komentarzu pod umieszczonym w danym dniu zdjęciem konkursowym napisze symbol rozpoznanej ze zdjęcia sukienki, a także krótką notkę pt. „Dlaczego wybiera Makalu”.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w „Konkursie” jest: Sukienka wieczorowa firmy Makalu, zgodna z prezentowanym fragmentem zdjęcia w danym dniu konkursu. Rozmiar sukienki zostanie uzgodniony w osobnej wiadomości prywatnej.

2. Zdobywcą nagród w Konkursie zostaną Uczestnicy, którzy:

a. Spełnią warunki uczestnictwa z § 2 pkt 1

b. Zostaną wybrani przez Komisję podczas rozstrzygnięcia Konkursu przeprowadzonego w dniu 07.12.2016, 15. 12.2016, 22.12.2016, 29.12.2016.

c. Kryterium wyboru laureatów będzie oryginalność i pomysłowość zamieszczonych opisów oraz prawidłowa informacja na temat rozpoznanej sukienki (symbol sukienki).

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu firmy Makalu w serwisie Facebook dzień po konkursie tj 08.12.2016, 16. 12.2016, 23.12.2016, 30.12.2016 do godziny 23:59:59.

4. Ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w celu uzyskania danych o rozmiarze sukienki oraz danych osobowych niezbędnych do przekazania nagród.

4. Za dostarczenie nagród laureatom konkursu odpowiedzialna będzie firma Makalu.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.makalu.com.pl

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

3. Każdy Uczestnik konkursu zwalnia firmę Facebook z odpowiedzialności.