DOŁĄCZ DO GRONA POSIADACZEK KART STAŁEGO KLIENTA MAKALU I KORZYSTAJ Z EKSKLUZYWNYCH PRZYWILEJÓW

Wystarczy, że zrobisz dowolne zakupy w jednym z naszych salonów bądź w sklepie internetowym a otrzymasz Kartę Stałego Klienta Makalu.karta

Oto, co zyskasz:

Podaj nam swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail a regularnie i z wyprzedzeniem będziesz otrzymywać:

- informacje o nowej kolekcji pojawiającej się w salonach i w sklepie internetowym

- informacje o akcjach promocyjnych i obniżkach sezonowych

- zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia organizowane w salonach

- specjalne oferty adresowane wyłącznie do Stałych Klientek

A ponadto

Okazując Kartę Stałego Klienta Makalu za każdym razem kiedy robisz zakupy w naszych salonach lub wpisując jej numer podczas składania zamówienia w sklepie internetowym wartość Twoich zakupów jest rejestrowana i sumowana dwa razy w roku, po zakończeniu każdego sezonu:

Letni 30-go czerwca i zimowy 31-go grudnia

Jeśli przekroczysz jeden z naszych progów otrzymasz specjalny kupon rabatowy na jednorazowe i nieograniczone zakupy na całą nieprzecenioną kolekcję dostępną w salonach

Limity wartości zakupów:

I próg: od 1000 zł.

II próg: od 2000 zł.

III próg: od 3000 zł.

Wysokość kuponu rabatowego uzależniona jest od przekroczonego progu wartości zakupów na Twoim koncie:

I próg: 10 % rabatu

II próg: 15 % rabatu

III próg: 20 % rabatu

Swoją Kartę Stałego Klienta Makalu noś zawsze przy sobie!!! Okazując ją przy każdym zakupie w naszych salonach lub wpisując jej numer podczas składania zamówienia w sklepie internetowym zwiększasz swoje szanse na atrakcyjny rabat!!!

  

REGULAMIN PROGRAMU

„Karta Stałego Klienta Makalu”

 

1. Postanowienia Ogólne

§ 1.1

Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Makalu”, zwanego dalej "Programem".

§ 1.2

Organizatorem Programu jest MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 169, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 1.3

Program skierowany jest do klientek zwanych dalej "Uczestniczki", dokonujących zakupów w salonach Makalu na terytorium Polski, zwanych dalej "Salonami". Aktualna lista Salonów znajduje się na stronie internetowej www.makalu.com.pl lub www.emakalu.pl

§ 1.4

Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 1.5

Celem Programu jest nagradzanie Uczestniczek, które poprzez dokonywanie zakupów w Salonach Makalu lub w sklepie internetowym okazują kartę stałego klienta Makalu zwaną dalej ''Kartą'', zwiększając stan swojego konta zwanego dalej ''Konto''.

§ 1.6

Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestniczki od chwili jego ogłoszenia.

§ 1.7

W programie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz osoby współpracujące z firmą PPH Makalu, w tym nie mogą posiadać Karty Stałego Klienta Makalu. W programie nie może wziąć udziału również rodzina pracowników i współpracowników firmy PPH Makalu. 

§ 1.8

W przypadku korzystania ze sklepu internetowego e-Makalu w programie mogą wziąć udział tylko Klienci posiadający konto w serwisie.

2. Przystąpienie do Programu

§ 2.1

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę po dokonaniu dowolnego zakupu w Salonie Makalu. Karta wydawana jest od ręki, bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w § 1.4 w dowolnym salonie Makalu.

§ 2.2

Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty następuje poprzez wypełnienie Druku Personalnego przystąpienia do Programu, zwanego dalej "Drukiem Personalnym" bezpośrednio w Salonie Makalu.

§ 2.3

Druk Personalny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Druk Personalny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestniczki na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania Druku Personalnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak czytelnego podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestniczki pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

§ 2.4

W przypadku dokonania zakupów w sklepie internetowym e-Makalu również istnieje możliwość otrzymania Karty Stałego Klienta Makalu. W tym celu należy dokonać rejestracji przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego oraz dokonać przynajmniej jednego zakupu bez kwoty minimalnej. Karta Stałego Klienta zostanie wysłana wraz z zamówionym towarem i będzie honorowana we wszystkich salonach Makalu oraz sklepie internetowym..

3. Program „Karta Stałego Klienta Makalu”

§ 3.1

Uczestniczka poprzez okazanie i zeskanowanie kodu kreskowego Karty przy kasie Salonu Makalu w trakcie dokonywania transakcji ewidencjonuje na Koncie wartość swoich zakupów. Jeśli posiadacz Karty nie może jej okazać, a domaga się zapisania wartości zakupów na Koncie powinien na prośbę ekspedientki okazać dokument potwierdzający jego tożsamość, na podstawie którego ekspedientka odnajdzie w bazie danych numer Karty.

§ 3.2

Dwa razy w roku, po zakończeniu każdego sezonu tj. Letni 30-go czerwca i Zimowy 31-go grudnia zwanych dalej ''Sezonami'' środki na Koncie Uczestniczki są sumowane i przyporządkowywane są odpowiednie progi wartościowe zwane dalej ''Progami''.

§ 3.3

Limity wartości zakupów:

I Próg: od 1000 zł.

II Próg: od 2000 zł.

III Próg: od 3000 zł.

§ 3.4

Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia stanu Konta Uczestniczki w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestniczkę.

§ 3.5

Stan konta Uczestniczki jest zerowany po zakończeniu każdego sezonu.

§ 3.6

Po ustaleniu odpowiednich Progów przyznawane są Uczestniczkom specjalne kupony rabatowe zwane dalej ''Kuponami Rabatowymi'' na jednorazowe i nieograniczone zakupy na całą nieprzecenioną kolekcję. O otrzymaniu kuponu kuponu Uczestniczka zostanie poinformowana za pomocą wiadomości sms na podany numer telefonu komórkowego.

§ 3.7

Wysokość Kuponu Rabatowego uzależniona jest od przekroczonego Progu wartości zakupów na Koncie Uczestniczki.

I Próg: 10 % rabatu

II Próg: 15 % rabatu

III Próg: 20 % rabatu

§ 3.8

Kupony Rabatowe oraz stan Konta Uczestniczek nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 3.9

Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestniczek, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

§ 3.10

W przypadku chęci dodania do konta zakupów dokonanych w sklepie internetowym Makalu wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę numer swojej Karty Stałego Klienta składając zamówienie. Wartość zakupów zostanie dodana do konta Uczestniczki w ciągu 7 dni.

4. Karta Uczestnika

§ 4.1

Uczestniczka, przystępując do Programu, otrzymuje do używania Kartę Stałego Klienta Makalu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3. powyżej. Karta posiada unikalny numer. Karta ważna jest wyłącznie w salonach Makalu na terenie Polski, w okresie udziału Uczestniczki w Programie.

§ 4.2

Karta pozostaje własnością Organizatora.

§ 4.3

Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.

§ 4.4

Uczestniczka zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora za pośrednictwem jednego z Salonów Makalu o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie zaktualizowaniem danych.

§ 4.5

Karta nie jest w żadnym razie kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

§ 4.6

Uczestniczka Programu jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku nie zawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

§ 4.7

W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestniczka jest uprawniona do składania wniosku o duplikat Karty lub wymianę Karty. Nową Kartę z nowym numerem Uczestniczka otrzyma od ręki w Salonie po okazaniu dokumentu tożsamości Uczestniczki i po ponownym wypełnieniu Druku Personalnego z zaznaczeniem, że jest to wniosek o wydanie duplikatu Karty. Uczestniczka nie traci żadnych środków na swoim Koncie w przypadku zmiany Karty.

§ 4.8

Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.

§ 4.8

Zablokowanej Karty nie można dalej używać.

5. Utrata statusu Uczestniczki Programu

§ 5.1

Organizator może wykluczyć Uczestniczkę z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestniczka: nie przestrzegała Regulaminu lub dostarczyła nieprawdziwe dane lub podała się za inną osobę wobec Organizatora lub zażądała zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosiła sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

§ 5.2

Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestniczki.

§ 5.3

W razie wykluczenia Uczestniczki, Organizator jest uprawniony do usunięcia wszystkich zakupów zgromadzonych na Koncie Uczestniczki i do zamknięcia Konta Uczestniczki. Wykluczenie Uczestniczki z Programu nie uprawnia Uczestniczki do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

§ 5.4

Uczestniczka może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie drogą pocztową, elektroniczną bądź w formie sms'a. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, zakupy zgromadzone na Koncie Uczestniczki zostaną unieważnione i Konto Uczestniczki zostanie zamknięte.

6. Zakończenie Programu

§ 6.1

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Salonach Makalu i na stronie internetowej www.makalu.com.pl

§ 6.2

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestniczka będzie uprawniona do otrzymania Kuponu Rabatowego jeśli taki przysługiwał.

§ 6.3

W przypadku zamknięcia salonu Makalu, w którym Uczestniczka dokonywała zwykle zakupów przysługujący Kupon Rabatowy zostanie wysłany pocztą na adres wskazany na Druku Personalnym przez Uczestniczkę bądź zostanie przeniesiony do najbliższego Salonu, o czy Uczestniczka zostanie powiadomiona w formie sms'a. Kupon Rabatowy Uczestniczka będzie mogła wykorzystać w pozostałych Salonach na terenie Polski.

§ 6.4

Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestniczkę do Organizatora.

7. Zmiana Regulaminu Programu

§ 7.1

Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.

§ 7.2

W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.makalu.com.pl Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację.

§ 7.3

Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestniczki do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

8. Ochrona Danych Osobowych

§ 8.1

Na Druku Personalnym Uczestniczka Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Druku Personalnego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Ochrony Danych Osobowych Programu.

§ 8.2

Uczestniczka Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator zapewnia każdej Uczestniczce prawo do kontroli przetwarzania danych.

§ 8.3

Uczestniczka może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu.

§ 8.4

Uczestniczka może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych na wypełnianym Druku Personalnym, tym samym Uczestniczka taka nie jest wpisywana do bazy Klientek Makalu i nie bierze udziału w Programie.

9. Akceptacja i realizacja Regulaminu

§ 9.1

Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestniczkę poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Druku Personalnym. W przypadku sprzedaży internetowej akceptacja regulaminu następuje

§ 9.2

Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestniczka, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mogła skorzystać z przywilejów płynących z uczestnictwa w Programie.

 
Łódź, dnia 1 lipca 2012 r.

Dnia 24 czerwca 2013 r. dodano paragrafy nr 1.3, 1.5, 1.8, 2.4, 3.10, 6.1, 7.2 informujące o sprzedaży internetowej w sklepie internetowym Makalu.

Dnia 20 listopada 2017 r. zmianie uległ paragraf nr 1.7

Dnia 01-01-2018 r zmianie uległ paragraf 1.2